PODMIENKY AKCIE „DOTÁCIA HYPOTÉKY”

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto podmienky akcie s názvom „DOTÁCIA HYPOTÉKY” (ďalej len ako „Akcia”) upravujú práva a povinnosti osôb na Akcii zúčastnených (ďalej len ako „Podmienky”).
 2. Organizátorom Akcie je obchodná spoločnosť Majster Vášho Bývania, s.r.o., IČO: 53 168 810, so sídlom 945 01 Komárno, Lodná ul. 4657/2B, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 51771/N (ďalej len ako „Organizátor”).
 3. Akcia v súlade s týmito podmienkami prebieha od 01.05.2023 do 30.09.2023 vrátane (ďalej len ako „Doba konania akcie”) pre vybrané nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené na webovej stránke Organizátora https://mvb.sk (ďalej len ako „Nehnuteľnosť”). Akcia podľa týchto podmienok je organizovaná bez účasti banky.

II. PODMIENKY ZAPOJENIA SA DO AKCIE

 1. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá bude realizovať kúpu Nehnuteľnosti spôsobom a za podmienok odporúčaných  a schválených  Organizátorom (ďalej len ako „Klient”).
 2. Organizátor poskytuje Akciu na skutočnú výšku hypotekárneho úveru, maximálne však do výšky 80% z dohodnutej kúpnej ceny Nehnuteľnosti (ďalej len ako „Dotácia”).  
 3. Doba fixácie úrokovej sadzby uvedená v úverovej zmluve, ktorú Klient uzatvára s financujúcou bankou (ďalej len ako „Úverová zmluva”) musí byť dohodnutá minimálne na tri roky. Uzatvorenie Úverovej zmluvy musí byť sprostredkované osobou (fyzickou alebo právnickou), ktorú odporučil Organizátor.  
 4. Klientovi vzniká nárok na vyplatenie dotácie pri kumulatívnom splnení nasledujúcich podmienok počas Doby konania akcie:
  • splnenie základných podmienok Akcie uvedených v bode 1. až 3. článku II. týchto Podmienok,
  • uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (ďalej len ako „Kúpna zmluva”),
  • uzatvorenie Úverovej zmluvy s niektorou bankou alebo iným peňažným ústavom, t.j. financovanie kúpy Nehnuteľnosti musí byť realizované aj s využitím bankových zdrojov,
  • riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny podľa podmienok dohodnutých v Kúpnej zmluve.

(ďalej len ako „Podmienky čerpania dotácie”).

  5. Splnenie Podmienok čerpania dotácie musí Klient Organizátorovi preukázať hodnoverným spôsobom, a to predložením originálov dokumentov osvedčujúcich splnenie Podmienok čerpania dotácie.

III. VÝŠKA DOTÁCIE A DOBA POSKYTOVANIA

 1. Dotácia môže byť poskytnutá iba vo vzťahu k Nehnuteľnosti, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy.
 2. Po splnení a preukázaní Podmienok čerpania dotácie sa Organizátor zaväzuje poskytnúť Klientovi Dotáciu vo výške uvedenej v bode 3. tohto článku Podmienok, a to počas prvých 24 mesiacov odo dňa čerpania hypotekárneho úveru (ďalej len ako „Doba poskytovania dotácie”).
 3. Výška Dotácie je podľa nasledovného vzorca:

výška Dotácie = splátka Klient – splátka 1,49%

splátka Klient predstavuje výšku mesačnej splátky v zmysle Úverovej zmluvy na kúpu Nehnuteľnosti medzi Klientom a bankou,

splátka 1,49% predstavuje hypotetickú výšku mesačnej splátky úveru dojednanú medzi Klientom a bankou, a to pri obdobných podmienkach ako v riadnej Úverovej zmluve, avšak pri úrokovej sadzbe 1,49% p.a.

modelový príklad:


kúpna cena Nehnuteľnosti: 150.000,-€


výška hypotéky: 120.000,-€ (80% LTV)

úroková sadzba 4,29% p.a. : 593,14 €/mesiac (splátka Klient )

úroková sadzba 1,49% : 413,57 €/mesiac (splátka1,49%)

výška Dotácie: 179,57 €/mesiac

 • Celková Dotácia, na ktorú vznikne Klientovi nárok po splnení Podmienok čerpania dotácie sa rovná násobku výšky Dotácie a 24 mesiacov (ďalej len ako „Celková dotácia”).
 • Celková výška Dotácie bude Klientovi vyplatená jednorazovo, bezhotovostne prevodom na bankový účet Klienta, a to najneskôr do 30 dní  po kumulatívnom splnení Podmienok čerpania dotácie.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Klient berie na vedomie, že podmienky splácania úveru sa riadia výlučne Úverovou zmluvou, ktorú Klient uzatvoril s financujúcou bankou a zaväzuje sa, že bude úver splácať v súlade s dohodnutými podmienkami.
 2. V prípade, ak bola Dotácia Klientovi poskytnutá neoprávnene alebo v rozpore s Podmienkami čerpania dotácie, zaniká Klientovi nárok na Dotáciu a je povinný ju Organizátorovi vrátiť v lehote uvedenej v žiadosti o vrátenie Dotácie.
 3. Organizátor je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť Podmienky čerpania dotácie ako aj Dobu konania akcie. O týchto zmenách bude Organizátor informovať Klientov prostredníctvom webovej stránky https://mvb.sk.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť Akciu aj pred uplynutím Doby konania akcie.
 5. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so znením týchto Podmienok a svoj súhlas s nimi vyjadruje zakliknutím tlačidla na webovej stránke Organizátora alebo podpisom týchto Podmienok.  
 6. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01.05.2023